Informacje

PC Uralochka NTMK 25 25 23 26 15 3
Enisey Krasnoyarsk 22 15 25 28 9 2

Ligi